Regulamin

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie  danymi osobowymi naszych klientów

oraz mając na uwadze  rozpoczęcie stosowania z dniem  25.05.2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że:

I.  Administratorem Pani / Pana Danych Osobowych jest:

   WENO Sp. z o.o. Technika Mocowań Sp.k.

   ul. Opolska 19   47-208 Większyce

II. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji współpracy handlowej i księgowej

   dotyczącej umów, zamówień, ofert, zapłat i monitorowanie należności a podstawą prawną

   przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO:

   Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji współpracy handlowej dotyczącej  umów, zamówień,

   ofert, których stroną jest osobą , której  dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,

   których danych dotyczą przed zawarciem umów

  Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem obsługi zleceń, ofert, zamówień,

  przygotowaniem i realizacją umów, księgowaniem wyciągów bankowych.

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego

    ciążącego na Administratorze a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych

  jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

  Podstawowymi aktami prawnymi reagującymi  RODO jest:

  Ustawa o rachunkowości,  Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,  Ustawa Prawo

  Budowlane, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

  Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji, Ustawa o Ochronie Osób i Mienia,   

  Kodeks Pracy Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów

  w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności

  i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobów ich dokumentowania, a także zakresu informacji  

  zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne do spełnienia wymagań ciążących

  na Administratorze.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych,  bezpieczeństwa fizycznego podczas pobytu na terenie należącym do Administratora na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora   art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetworzenie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora lub przez osobę trzecią, tj. do realizacji polityki WENO oraz zarządzania bezpieczeństwem podczas pobytu na terenie należącym do WENO.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne  ze względu na wspólny interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa stron.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji zdarzeń firmowych na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być:

  - Firmy Świadczące Usługi:  Windykacyjne, Ubezpieczeniowe, Transportowe, Informatyczne,

     Audytorskie, Prawne, Zabezpieczenia Mienia i Osób

  - Banki

IV. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany

     przepisami prawa lub przez okres jaki jest niezbędny do realizacji umów  lub realizacji

     innego celu przetworzenia.  

V. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

   usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

VI. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetworzenia danych

     osobowych Pani / Pana dotyczących  narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie

     danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

VII. Kontakt

     W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres:

     WENO Sp. z o.o. Technika Mocowań Sp.k.

     ul. Opolska 19

     47-208 Większyce

     e-mail: info@weno.net.pl

Z wyrazami szacunku

  Zarząd WENO